ΝΑΥΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Η ναυπηγική, η ναυτική τέχνη και η ναυτοσύνη αποτελούν σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της Ελλάδας, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με τη θάλασσα. Πολλά και ποικίλα πλοία και σκάφη σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ανά τους αιώνες για διαφορετικούς σκοπούς και χρήσεις. Τα ναυπηγήματα αυτά συγκροτούν ένα μεγάλο μέρος τη ναυτικής κληρονομιά και παράδοση της χώρας μας.

Το έργο ΝΑΥΣ στοχεύει να αναδείξει την κληρονομιά αυτή με την χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, ιστορικά και παραδοσιακά ναυπηγήματα θα καταγραφούν ψηφιακά και θα αποτυπωθούν με πιστή και λεπτομερή τρισδιάστατη απεικόνιση. Το ψηφιοποιημένο υλικό με την ανάλογη τεκμηρίωση θα αποτελέσει τη βάση για το Ψηφιακό Αποθετήριο Ελληνικών Ιστορικών/Παραδοσιακών Σκαφών. Από το ψηφιακό υλικό θα κατασκευαστούν τρισδιάστατα μοντέλα των ναυπηγημάτων καθώς και εικονικές διαδραστικές εμπειρίες. Το έργο φιλοδοξεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει το ναυτικό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας σε ένα εύρος εφαρμογών, και ταυτόχρονα να συνδράμει στην έρευνα σχετικά με τη ναυπηγική τέχνη και παράδοση.

Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίζονται επίσης τρεις εκθέσεις για το κοινό. Οι δύο από αυτές έχουν επετειακό χαρακτήρα και αφορούν δύο σημαντικά ιστορικά στιγμιότυπα της ναυτικής ιστορίας της Ελλάδας: τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. και τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Στόχος των επετειακών εκθέσεων είναι  σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με τα πλοία που πρωταγωνίστησαν σε αυτά. Η τρίτη έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη της ναυπηγικής τέχνης εν γένει μέσα από την παρουσίαση ιστορικών και παραδοσιακών σκαφών.

Οι τρεις εκθέσεις πρόκειται να ανοίξουν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου και ψηφιακά μέσα από μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τρισδιάστατα (3D printed) αντίγραφα επιλεγμένων ναυπηγημάτων και να συμμετέχουν σε διαδραστικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας.

To έργο ΝΑΥΣ  ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).